header

Структура

Структура

Институтът по фуражните култури извършва изследователска, приложна и обслужваща дейност в следните направления:

Селекция, сортоподдържане и семепроизводство на фуражните култури;
растениевъдство;
технологии на фуражното производство;
ливадарство;
физиология и биохимия на растенията;
растителна защита;
консервиране и окачествяване на фуражите, и хранене на преживни животни;
почвознание, агрохимия, икономика и управление.

Изследователската дейност се осъществява в 2 опитни полета, вегетационна къща, и 8 специализирани лаборатории.

 
Ръководство
Директор
Анелия Илиева Кътова,
проф., д-р
тел. 064 805 882
E-mail:
продължава>
 
Научен отдел: Селекция и семепроизводство на фуражните култури

Предмет на дейност на отдела:

Селекция на люцерна, еспарзета, звездан, зимен и пролетен фуражен грах и фий, ежова главица, тръстиковидна власатка, безосилеста овсига, пасищен райграс, гребенчат и пустинен житняк, суданска трева, фацелия и други;

Опазване, управление и обогатяване на растителните генетични ресурси при фуражните култури;

Създаване на сортове фуражни култури с висок добив на фураж и семена, толерантност към абиотичeн и биотичен стрес, адаптивност, подобрено качество на фуража;

продължава>
 
Научен отдел: фуражно производство и животновъдство

Предмет на дейност на отдела:

Усъвършенстване и актуализиране на основни технологични звена и разработване на цялостни екологосъобразни технологии, отговарящи на изискванията на съвременното земеделие за производство на фураж и семена от едногодишни зърнено-бобови, и многогодишни тревно-фуражни култури;

Проучвания, свързани с обработка на почвата и повишаване на плодородието ú, рекултивация на ниско плодородни и разрушени почви, сортова агротехника и сеитбообръщения, торене, сеитба и сеитбени норми, срокове и начини на прибиране, модели за уплътнено използване на земята, азотфиксация, подобряване и използване на естествени ливади и пасища;

продължава>
 
.
.
 
Бюро за научно обслужване

Към института функционира Бюро за научно обслужване, което на национално и регионално ниво популяризира и внедрява научните постижения, оказва пряка консултантска помощ на земеделските производители.

продължава>