header

Структура

Начало

Институтът по фуражните култури е национален център за комплексни научно-приложни изследвания и развойна дейност, съвети и обучение в областите селекция на фуражните култури, технологии на отглеждането им, и хранене на преживните животни. Той е научно звено на Селскостопанска академия (ССА).

Основни направления на изследванията в Института по фуражните култури са:

Селекция и семепроизводство на фуражните култури;

Технология и екология на фуражните култури;

Консервиране, окачествяване и използване на фуражите.