header
За нас

Институтът по фуражните култури е създаден през 1954 година като Национален център за комплексни научно-приложни изследвания в областта на фуражното производство и селекцията на фуражните култури. Институтът е разположен в Централна Северна България, район с традиции в земеделието.

Експерименталната работа се осъществява в 2 научноекспериментални полета и 8 специализирани лаборатории.


 
Адрес и телефони за връзка


Институт по фуражните култури


Плевен 5800
ул. “Ген. Владимир Вазов” 89
тел. 064 805882
факс 064 805881
e-mail:


Вижте ИНСТИТУТ ПО ФУРАЖНИТЕ КУЛТУРИ-ПЛЕВЕН в по-голяма карта


 
Нормативни документи
Устройствен правилник на Селскостопанската академия

Правилник за устройството и дейността на Институт по фуражните култури – Плевен

Система за оценка на качеството на обучение на докторанти (СОКОД)

Правилник за развитието на академичния състав в Селскостопанска академия

Квалификационна характеристика за докторски програми "Селекция и семепроизводство на културните растения", „Растениевъдство“ и „Растителна защита“

Правилник за работата на научните съвети в Селскостопанска академия

Етичен кодекс за поведение на учените и служителите от Институт по фуражните култури - Плевен

Правилник и процедури за предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и плагиатство при прием и обучение на докторанти в Институт по фуражните култури, гр. Плевен