header
Начало

Институтът по фуражните култури е национален център за комплексни научно-приложни изследвания и развойна дейност, съвети и обучение в областите селекция на фуражните култури, технологии на отглеждането им. Той е научно звено на Селскостопанска академия (ССА).

Основни направления на изследванията в Института по фуражните култури са:

Селекция и семепроизводство на фуражните култури;

Фуражно производство